Ücretler ve Sözleşmeler

Genel Hükümler
Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi
Müşteri-Rehber Hizmet Sözleşmesi

 

Rehber Taban ücretleri

2018 yılı rehberlik ücretleri TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenmiş olup, aşağıdadır.

 

 HİZMET GRUBU

Günlük Tur 387 TL
Transfer 195 TL
Gece Turu 195 TL
Paket Tur                                            467 TL
Aylık Taban ücret 3870 TL
   

Rehber taban ücretleri, yılda bir kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz.

Rehberlerin taban ücretten daha düşük ücret alması ve acentaların rehberlere taban ücretten daha düşük ödeme yapması; mevzuata aykırıdır ve her iki taraf için cezai yaptırımı bulunmaktadır.

Tura çıkmadan önce imzalayacağınız zorunlu sözleşme metninde, ücretlerin de yer aldığını anımsatmak isteriz.

26 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğimize göre büyükşehir olan ve olmayan iller ayırımı ve yurtdışı günlük tur tarifesi kaldırılmıştır.
 

Paket Tur Nedir?

Yönetmeliğimizle belirlenen taban ücret hizmet gruplarından birisi de paket turdur.

Paket turun, mevzuattaki tanımı aşağıda yapılmış olup;

• Paket tur ücreti olarak belirlenen 393 TL; paket tur programlarında günlük, gün başına alacağınız taban ücrettir.

• Paket tur, günlük turlar dışındaki turlardır.

• Paket tur, konaklamayı içerir.

• Bir başka deyişle; örnek vermek gerekirse: 15 günlük Anadolu (Batı veya Doğu) turunuz, konaklama ve ulaşımı birlikte içerdiği için, paket tur kapsamına girmektedir. Bu turda ödenecek taban ücret; 15 gün x 393 TL= 5.895TL’ den az olamaz.

Mevzuatta Paket Tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren turlar.

 

REHBERLİK TABAN üCRETLERi VE ZORUNLU SöZLEŞME

22 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince bundan böyle, rehberlik hizmeti verilecek her tur için acente ile rehber arasında sözleşme imzalanması zorunlu olmuştur.

Gene aynı kanun gereğince, rehberlik hizmeti için sözleşmede yer alacak ücretler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı o yıl için geçerli taban ücretlerden az olamaz. Taban ücretten düşük ücretle rehberlik hizmeti sunan veya sözleşme yapmayan rehberlere 750 TL’den az olmamak üzere ciddi para cezası ve disiplin cezası vardır. Aynı şekilde sözleşme imzalamayan veya taban ücret altında ücret ödeyen acenteler için de her tur için ciddi para cezaları mevcuttur.

Bu zorunlu sözleşme için, sözleşme örneği hazırlanması yükümlülüğü Kanun ve Meslek Yönetmeliği gereğince Rehberler Birliği’ne aittir ve Rehberler Birliği’nin hazırladığı sözleşme örnekleri geçerlidir.

1. Acente Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümler

Her seferinde sayfalarca sözleşme imzalamak zorunda kalınmaması için sözleşme örneği, “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri” ve “Sözleşme”nin kendisi olarak ikiye ayrılmıştır. Genel Hükümler sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Genel hükümleri, sözleşmeyi imzalamadan önce rehberin ve acente yetkilisinin mutlaka okuması gerekmektedir, hatta bu genel hükümlerin sözleşmeyle birlikte tur esnasında rehberin yanında bulundurulmasında yarar vardır.

Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6/3 maddesi ile Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 36/2 maddesi uyarınca Rehberler Birliği tarafından hazırlanmış olup aşağıdan indirebilirsiniz.

(Genel Hükümler)

2. Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi

Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi, imzalanacak olan sözleşmedir. 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6/3 maddesi ile Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 36/2 maddesi uyarınca, Rehberler Birliği tarafından resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümler”ine bağlı kalmak kaydı ile tanzim edilmiştir.

Taraflar, bu sözleşme ile birlikte  “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri”ne de uyacaklarınıkabulve taahhüt ederler.

Rehberlik hizmeti veren rehber, turu gerçekleştiren acentede bordrolu ise veya acentenin sahibi ise ne yapması gerektiği de aşağıdaki sözleşme örneğinde yer almaktadır.

(Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi)

3. Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi için Yeterli Zaman Olmadığı Durumda Kullanılacak Acil Durumlar Sözleşmesi

Haklı nedenlere dayanan, Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’ni düzenleyip imzalamaya yeterli zaman olmadığı durumlar için, geçerli mazeretlerin sona erdiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’nin yazılı olarak düzenlenip imzalanması kaydıyla, e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme yapılabilir. Bu yöntem tur esnasında yapılacak denetimlerde mağdur olmamak için kullanılacak geçici bir kolaylıktır, ancak kanuni süresi içinde, Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’nin taraflarca yazılı olarak düzenlenip imzalanması gerekmektedir.

Bu gibi acil durumlar için e-posta, faks, telefon mesajı örnek metni:

Rehberler Birliği’nin resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) halen yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi” genel hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile .…/…/….. tarihinde, ………… güzergahında, …….. kişiye, ……. dilinde, …… ücret karşılığında rehberlik hizmeti veriniz. Yazılı sözleşme en geç yedi gün içinde düzenlenecektir.”

4. Doğrudan müşteri ile imzalanacak olan sözleşme

Rehberlik hizmetinin (acentecilik kapsamına girmemek koşuluyla) rehber tarafından doğrudan tüketiciye verildiği durumlarda aşağıdaki sözleşme örneğini doldurarak sözleşme yapmalısınız.

Bu metin şimdilik Türkçe-İngilizce olarak hazırlanmıştır. Zaman içinde diğer diller de eklenecektir.

(Müşteri-Rehber Hizmet Sözleşmesi)

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU VE MESLEK YöNETMELİĞİNDE YER ALAN TABAN üCRETLER VE ZORUNLU SöZLEŞME İLE İLGİLİ HüKüMLER:

6326 SAYILI TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU

MADDE 6 – (1) Taban ücret tarifesi, birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir ve her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir.

(2) Turist rehberleri, taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında turist rehberliği hizmeti sunamazlar. Taban ücret altında çalışılabilecek sosyal ve kamusal nitelikli turist rehberliği hizmetleri yönetmelikle belirlenir.

(3) Turist rehberlerinin tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı turist rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur. Haklı nedenlerin bulunduğu hâllerde ve daha sonra yazılı olarak düzenlenmek kaydıyla e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme yapılabilir.

(4) Tur için yazılı sözleşme yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile çalışan turist rehberi, ilgili birlik tarafından her bir fiil için ayrı ayrı olmak, birlik bütçesine gelir kaydedilmek ve üç günlük taban ücretinden az olmamak üzere turun toplam süresine karşılık gelen taban ücret kadar idari para cezasıyla cezalandırılır.

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YöNETMELİĞİ (26 ARALIK 2014 TARİHLİ)

 

Turist Rehberi ücretleri

MADDE 36 –  (1) Taban ücret tarifesi, birlikler ile TüRSAB’ın görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücretüzerinden belirlenir ve her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir. Taban ücretleri tur, paket tur, gece turu ve transfer olarak günlük ve aylık taban ücreti üzerinden belirlenir.

(2) Taban ücret tarifesi, Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur

Taban ücrete uyma zorunluluğu

MADDE 37 – (1) Turist rehberleri, taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında turist rehberliği hizmeti sunamaz. Taban ücret altında çalışılabilecek sosyal ve kamusal nitelikli turist rehberliği hizmetleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının protokol gereği ağırladıklarıkonuklar,

b) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek ve vakıflar ile resmi veözel öğretim kurumları tarafından veya engelliler için bedelsiz ve tam sponsor desteği olmadan düzenlenen ve gelir getirmeyen geziler.

 

(2) Taban ücret altında turist rehberliği hizmeti almak isteyen bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki kuruluşlar, taleplerini gezinin başlayacağı yerdeki yetkili odaya, taban ücret altında turist rehberliği hizmeti sunmayı kabul eden turist rehberi ise taban ücretin altında turist rehberliği hizmeti almak isteyen kamu kurum ve kuruluşunun talep yazısı ile birlikte durumu kayıtlı olduğu odaya bildirmek zorundadır.

 

Sözleşme yapma zorunluluğu

MADDE 38 – (1) Turist rehberlerinin tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı turist rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur. Sözleşme seyahat acentası ile turist rehberi arasında veya doğrudan turist rehberi ile turist/turistler arasında hizmet vermeye başlamadan önce yapılır. Haklı nedenlerin bulunduğu hâllerde ve geçerli mazeretleri sona erdiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yazılı olarak düzenlenmek kaydıyla e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme yapılabilir.

(2) Sözleşmede, turist rehberinin ruhsatname ve oda sicil numaraları ile acentanın isim, acenta belge ve vergi numarasının, tebligat adreslerinin, sözleşme konusu turun çalışma dilinin, tur güzergâhının, grup milliyeti ve gruptaki turist sayısının; tur programı ile taban ücret tarifesinde ilan edilen ücrete uygun olarak hesap edilen toplam ücretin, düzenleme tarihinin ve tarafların ıslak imzalarının bulunması, kamu yararına yapılacak turlarda sözleşmenin acenta kısmına ilgili kamu kurumunun bilgilerinin yazılı ve yetkili imzasının olması zorunludur.

(3) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yapılan belirli veya belirsiz süreli sözleşmelerde ise, turist rehberinin ruhsatname ve oda sicil numaraları ile acentanın isim, acenta belge ve vergi numarasının, tebligat adreslerinin ve tabanücret tarifesine uygun olarak belirlenen aylık ücretin ve çalışma saatlerinin gösterilmesi zorunludur.

(4) Yapılan sözleşme üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası taraflara verilir. Sözleşme örnekleri Birlik tarafından hazırlanır ve resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgili kanunlarda belirtilen hükümler saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin iki yıl süreyle saklanması ve herhangi bir denetleme/soruşturma durumunda turist rehberi tarafından ilgili makamlara sunulması zorunludur. Sunulmayan sözleşme yapılmamış sayılır.

 

(5) Tur için yazılı sözleşme yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile çalışan turist rehberi, Birlik tarafından her bir fiil için ayrı ayrı olmak, Birlik bütçesine gelir kaydedilmek ve üç günlük taban ücreti tutarından az olmamak üzere turun toplam süresine karşılık gelen taban ücreti kadar idari para cezasıyla cezalandırılır. Birlik bütçesine aktarılacak bu gelirler, odaların ve Birliğin denetim giderlerinin karşılanabilmesi için kullanılır.

 

 1618 SAYILI SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU’nun 27. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir:

“- Tur için yazılı rehberlik sözleşmesi yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile rehber çalıştıran seyahat acentasına her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere bin Türk Lirası.”

Duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen e-posta adresinizi ekleyin.
Hangi alanda uzmanlık eğitimi almak istersiniz?

Ankara tarihi ve ilçeleriyle birlikte turistik değerleri
Ankara ve çevresi gastronomi rotası
2018 Kültür Dünyası Başkenti Kastamonu
Gordion, Eskişehir Frig tarihi ve tur rotaları
Ankara'nın ilçeleri trekking rotaları